David Whitman dedicates this recording to the memory of his teacher, Joe Morello.